Wczytuję dane...
Regulamin, Reklamacje, Zwroty

Regulamin Sklepu
 RED STAR

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  RED STAR W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest RED STAR Anna Gutowska-Kądziela z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,  przy ul. Słowackiego 19, o numerze NIP: 844-103-29-50  Regon 146571488, dalej zwanym „Sprzedającym”.

   

- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
- adres poczty elektronicznej: biuro@redstar.com.pl
-
nr telefonu 602597752
-
opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: e-mail, telefon.

 

 

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności


1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę,   poprzez sieć internet w postaci artykułów gospodarstwa domowego, artykułów turystycznych oraz artykułów pojawiających się w ofertach specjalnych i  sezonowych. Szczegółowe ceny oferowanych artykułów i proponowane najniższe koszty wysyłki znajdują się każdorazowo na początku strony każdej oferty. Wszystkie dostępne opcje kosztów wysyłki znajdują się w zakładce „koszty wysyłki” lub przy finalizacji zamówienia. Koszty wysyłki widnieją do indywidualnego wyboru formy i opcji przez klienta w zależności od wyrażonej chęci. Koszty wysyłki naliczane są ze względu na wagę i gabaryt zamawianych produktów, wzrasta wraz ze wzrostem powyższych parametrów. Produkty widniejące w ofertach wraz z ceną oraz ewentualnymi kosztami wysyłki stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

1.   Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1.       Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.       W celu zakupu usługi/ produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci złożenia bezpośredniego zamówienia drogą telefoniczną pod nr telefonu 602-597-752.

3.       Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez        Użytkownika.

4.       Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5.       Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu.  W takim przypadku       zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6.       Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

7.       Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych przedmiotów w biurze sprzedającego pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, Ul. Słowackiego 19. Uwaga odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru.

8.       W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

9.       Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

10.    Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@redstar.com.pl
Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

11.    Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

12.    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.    Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

14.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej wsposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach
konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

15.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. 

16.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

17.    Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

17.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.      W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@redstar.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: RED STAR Anna Gutowska-Kądziela, Ul. Słowackiego 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2.      Firma RED STAR Anna Gutowska-Kądziela Nie odpowiada za wady powstałe z przyczyn mechanicznych; chemicznych, itp.; w wyniku nieprawidłowego użytkowania; uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych. Ponadto użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, śladów ingerencji lub jakichkolwiek prób napraw dokonywanych "na własną rękę" oraz użytkowania uszkodzonego sprzętu. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków, towar może być odesłany bez naprawy na koszt reklamującego . Paczki „za pobraniem” nie zostaną przyjęte.

3.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

·               imię i nazwisko

·               adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

·               przedmiot reklamacji

·               przyczynę reklamacji

·               podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

4.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@redstar.com.pl. Sklep RED STAR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.      O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

6.      W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

7.      Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

1.        Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być  przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.TwojaPolitykaPrywatności.pl

      

§6 Postanowienie Końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.TwojaStrona.pl/Regulamin

2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3.      Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), oraz przepisy RODO z dnia 25.05.2018r.